Aktualności

Modernizacja EGiB- ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym

18.06.2019

W związku z prowadzonymi na szeroką skalę pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, informujemy że obowiązek informacyjny dotyczący wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, nałożony na organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków realizowany przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym może zostać zrealizowany w prasie "tradycyjnej" , ale nie ma też podstaw do pomijania "e-prasy" spełniającej wymogi Prawa prasowego jako nośnika ogłoszeń wymaganych przepisami art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r. oddalający skargę na decyzję LWINGiK w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów

03.06.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 30 października 2018 r. sprawy ze skargi M. C. oraz J. H. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów oddala skargę.

 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu:

 

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodn. Wody Polskie ws. zmian w egib

10.05.2019

W dniu 25 marca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze stanowiskiem w sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wskazane zmiany polegały na wpisaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w miejsce wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, marszałków województw oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

Strony