Aktualne przepisy prawne w dziedzinie geodezji i kartografii

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276) oraz przepisy wykonawcze do niej, m. in.:

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnychz dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316),

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1357),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznychz dnia 6 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczejz dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznychz dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 273),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznychz dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1412),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenuz dnia 16 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 89),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1670),

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju z dnia 16 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1373),

 

 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach z dnia 14 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469),

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  z dnia 12 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynkówz dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenuz dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374),

 

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 45, poz. 453),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie z dnia 12 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 80, poz. 866),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografiiz dnia 28 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1321 ze zm.),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresówz dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368);

 

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 poz. 1214) oraz przepisy wykonawcze do niej.

 

Aktualne przepisy prawa i ich zmiany można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod linkiem: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo