Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Lublinie

Struktura organizacyjna:

W Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) oddział nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (IGK-I.);

2) oddział ewidencji gruntów i budynków (IGK-II.);

3) stanowisko ds. planowania, analiz, sprawozdawczości i budżetu (IGK-III);

4) stanowisko ds. obslugi Inspekcji (IGK-IV).

Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie należy w szczególności:

1) kontrola działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wojewódzkiej i powiatowych;

2) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

3) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju we wdrażaniu projektów z zakresu geodezji
i kartografii;

4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w procesie budowy i bieżącej koordynacji
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;

5) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania
i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków;

6) kontrola przestrzegania przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii;

7) wnioskowanie do rzecznika dyscyplinarnego ds. geodezji i kartografii o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii;

8) przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych w szczególności bazy danych ewidencji
gruntów i budynków;

9) uzgadnianie projektów modernizacji ewidencji gruntów i zakładania ewidencji budynków
i lokali;

10) wyrażanie opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań starosty, określonych
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;

11) prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie danych geodezyjnych i kartograficznych;

12) prowadzenie postępowania administracyjnego w I instancji w sprawach określonych
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;

13) orzekanie jako organ II instancji w stosunku do organów administracji geodezyjnej
i kartograficznej;

14) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do
realizacji jego zadań ustawowych;

15) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji
zadań obrony cywilnej, dotyczących przygotowania zasobów kartograficznych;

16) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu w części dotyczącej:

a) geodezji i kartografii;

b) urządzania terenów rolnych, w tym operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020

oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów i Certyfikacji;

17) współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury w zakresie oceny dokumentacji geodezyjnej –
w części obejmującej podziały nieruchomości:

a) dołączonej do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
dla dróg krajowych i wojewódzkich;

b) w ramach orzekania w II instancji na podstawie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

c) dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych;

d) dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego;

e) dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych
o znaczeniu państwowym.

18) obsługa wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej ds. geodezji i kartografii.