Prawo w geodezji i kartografii

Podstawowe akty prawne w zakresie geodezji i kartografii

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) oraz przepisy wykonawcze do niej;

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 poz. 1382 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do niej.

Ponadto Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna działa w oparciu m. in. o:

1. Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);

2. Ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 poz. 2234 z późn. zm.);

3. Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 Nr 185, poz. 1092);

4. Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570).