Aktualności

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r. oddalający skargę na decyzję LWINGiK w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów

03.06.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 30 października 2018 r. sprawy ze skargi M. C. oraz J. H. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów oddala skargę.

 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu:

 

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodn. Wody Polskie ws. zmian w egib

10.05.2019

W dniu 25 marca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ze stanowiskiem w sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wskazane zmiany polegały na wpisaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w miejsce wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, marszałków województw oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

zmiany w RODO od 4 maja dla organów administracji

30.04.2019

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonano zmian w 162 ustawach, w tym w k.p.a. Większość przepisów nowelizacji, w tym istotne zmiany w k.p.a dotyczące RODO wejdą w życie 4 maja 2019 r.

 

Strony