Aktualności

Tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

03.07.2019

Informujemy że w Dz.U. z 2019 r poz. 1000 ukazał sie tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej.

 

Modernizacja EGiB- ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym

18.06.2019

W związku z prowadzonymi na szeroką skalę pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, informujemy że obowiązek informacyjny dotyczący wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, nałożony na organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków realizowany przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym może zostać zrealizowany w prasie "tradycyjnej" , ale nie ma też podstaw do pomijania "e-prasy" spełniającej wymogi Prawa prasowego jako nośnika ogłoszeń wymaganych przepisami art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r. oddalający skargę na decyzję LWINGiK w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów

03.06.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 30 października 2018 r. sprawy ze skargi M. C. oraz J. H. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ujawnienie danych w rejestrze ewidencji gruntów oddala skargę.

 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu:

 

Strony