Służba geodezyjna

Służbę Geodezyjną i Kartograficzną tworzą:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Główny Geodeta Kraju;

b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego;

b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:

1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;

2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:

a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster);

b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych;

c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych;

d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski;

e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

3) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;

4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

5) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju;

6) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;

7) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;

8) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;

9) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej
i kartograficznej;

11) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.