Aktualności

Zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

08.03.2019

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 poz. 1382 z późn. zm.) w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców.

Stanowisko GGK w sprawie dostępu do danych osobowych egib dla projektantów

04.12.2018

W związku z zapytaniem Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie możliwości uzyskania przez projektantów danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik), Główny Geodeta Kraju przedstawił stanowisko w tej sprawie.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

19.11.2018

W dniu 5 listopada 2018 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.

Dokument dostępny na stronach internetowych Sejmu pod linkiem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002096

Strony