Procedura kontroli przedsiębiorcy

Zasady kontroli przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej zawierają zapisy art. 9 ust. 7-14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646).


Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć:

1) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;

4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.


Z wyników kontroli osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;

5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;

7) ustalone nieprawidłowości - jeżeli zostały stwierdzone;

8) wnioski z kontroli;

9) spis załączników do protokołu;

10) datę i miejscowość podpisania protokołu;

11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;

12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu - jeżeli zostały złożone;

13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę - jeżeli została stwierdzona.


Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.


W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.


Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.