Marszałek województwa

Zgodnie z art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne marszałek województwa wykonuje następujące zadania:

1. Do zadań Marszałka Województwa wykonywanych przez Geodetę Województwa należy w szczególności:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;

3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.

2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.

Oprócz zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Biuro Geodezji, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, buduje i koordynuje tworzenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie samorządu województwa. Zadaniem RIIP jest udostępnianie aktualnych danych z rejestrów prowadzonych przez UMWL oraz Wojewódzkie Samorządowe jednostki Organizacyjne. Realizację tych zadań powierzono Oddziałowi Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Żródło: http://www.lubelskie.pl/geodezja/).