Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r. oddalający sprzeciw na decyzję LWINGiK w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków – rozstrzygający o istnieniu przesłanek do wydania decyzji kasacyjnej przez organ odwoławczy.

19.03.2019

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków oddalił sprzeciw.

Jak czytamy w uzasadnieniu

...organ odwoławczy prawidłowo skorzystał z analizowanego w sprawie przepisu art. 138 § 2 k.p.a. uchylając decyzję organu I instancji w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia

oraz dalej

Niezawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym, pozostałych współwłaścicieli działki nr [...], stanowiło uchybienie, które nie mogło zostać w żaden sposób konwalidowane przez organ odwoławczy z uwagi na zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego określoną w art. 15 k.p.a.”

Pełna treść przedmiotowego wyroku dostępna jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod tym linkiem.