Stanowisko MIiR w sprawie nieodpłatnego udstępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Pgik

20.06.2018

W stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marac 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czytamy m.in.:

 

"Uprawnienie do niodpłatnego pozyskania ww. danych przysługuje podmiotom publicznym - danymi mogą więc dysponować w celu realizacji zadania publicznego podmioty, którym dane zostały udostępnione."

 

oraz

 

"...możliwość wykorzystania np. przez organy gminy danych przstrzennych pozyskanych nieodpłatnie z rejestrów publicznych w opisanym powyżej trybie nie powinna być kwestionowana, ograniczana lub zakazywana w licencjach użytkowych, jeżeli służyć ma ona realizacji zadań publicznych."

 

Całe stanowisko MIiB możliwe do pobrania tutaj.