Kierunek projektowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

17.09.2018

W biuletynie informacji publicznej RM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o początku prac nad Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako planowany termin przyjęcia ww. projektu przez RM wskzano IV kwartał 2018 r.

Zaznaczono, że potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń (wąskich gardeł) w procesie inwestycyjnym, w zakresie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych w tym związanych z ich zgłaszaniem, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu (w tym opłatami), przekazywaniem wyników i ich weryfikacją oraz wprowadzenia usprawnień w zakresie nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii a także ułatwień w dostępie do informacji o istniejącym pokryciu planistycznym.

Więcej informacji można uzyskać w BIP KPRM pod wskazanym adresem.